Các bai toán về dãy Catalan

Bài viết này trình bày những bài toán đặc trưng về dãy số Catalan, chỉ ra mối quan hệ mật thiết của các bài toán, đưa ra một cách nhìn mới thông qua Bài toán 3.6 có tên gọi kiến hành quân. Với cách nhìn mới này, việc phát biểu bài toán Catalan trở nên rõ ràng hơn và bài toán Catalan tổng quát (cho nhiều chiều) được trình bày một cách đơn giản. Chúng tôi hy vọng đóng góp một cách tiếp cận mới cho các nghiên cứu mở rộng đề tài này.

Download tài liệu: Các bai toán về dãy Catalan