7 bài toán cơ bản của Khoa học máy tính

 Trong bài báo này chúng ta quan tâm đến Định lý Konig , định lý Hall, Bài toán dong chảy  và lát cắt ... và các vấn đề đi kèm.
Đầu tiên các định lý này được khai thác như các đề tài biệt lập với những chứng minh tinh tế và mẫu mực của riêng mỗi đề tài. Sau đó các đề tài được nối với nhau bằng chứng minh sự tương đương của chúng. Phát hiện này mang  một thông điệp về khảnăng tiềm ẩn của ứng dụng. Lý thuyết ghép đôi chính là tổng hợp của các thành tựu nghiên cứu toán học của đề tài này. Và cuối cùng là một minh chứng Nobel: Bên cạnh nhà toán học luôn cần có một nhà kinh tế  người sẽ thổi hồn cho những lý thuyếtkhó nhai này để nó bừng tỉnh các ứng dụng thực sự trong cuộc sống. 

Download tài liệu: 7 bài toán cơ bản của Khoa học máy tính