Thời Khóa Biểu Học Hè

Thời khóa biểu cho các lớp học hè

Hệ tài năng (TN)

Lớp 5 - 6  thứ 3 từ 8h 30 - 10h30
                thứ 5 từ  8h 30 - 10h30

Lớp 6 - 7  thứ 4 từ 8h 30 – 11h 00
                thứ 6 từ  8h 30 - 11h 00

Lớp 7 -8  thứ 4 từ 15h 00  - 17h 30
                thứ 6 từ  15h 00 -  17h 30

Hệ bổ sung và nâng cao :

Lớp 4 -5  thứ 3 từ 18h 15 – 20h 00
                thứ 5 từ  18h 15 - 20h 00

Lớp 6 - 7  thứ 4 từ 8h 30 - 10h 15
                thứ 6 từ  8h 30 - 10h 15

Lớp 7 - 8  thứ 4 từ 15h 00  - 16h 45
                thứ 6 từ  15h 00 - 16h 45

Có môt số thay đổi: Thứ 2 và thứ 3- các giờ sang và chiều dành cho các bạn tỉnh xa.

(Sẽ tiếp tục bổ sung theo thời gian).

 

Facebook