Trò chơi toán hoc và Hàm Sprague - Grundy

Tổ hợp các giáo trinh:
1) Lý thuyêt graph                   2) Thuật Toán
3) trò chơi toan học                 4) Ly thuyêt trò chơi 
5) Nguyên lý đirichlet               6) Nguyên lý bất biến 
....
và nhiêu tài liệu khắc  sẽ chào đón các ban trong các khóa học chinh phục những đỉnh cao khoa học máy tính.

Download tài liệu: Trò chơi toán hoc và Hàm Sprague - Grundy