Tóm tắt cơ sở toán công nghệ

Cung có thể chi goi là tài liệu lý thuyêt đồ thi - nhưng nếu nhìn theo phương diện công nghệ ti đây chinh là nền tảng.
Tai liệu nay là tóm tắt chuyên môn, không dành cho các bạn tự học.

Download tài liệu: Tóm tắt cơ sở toán công nghệ