Cubes and related problems

Chúng tôi vinh dự giới thiệu một bài báo về “ Khối lập phương  và các vân đề liên quan”. Đây là một đề tài thú vị, hấp dãn và luôn luôn trẻ.
Những kết quả liên quan đến khối lập phương thì nhiều, nhưng những tài liệu tổng kết và phân loại về nó thi lại có không nhiều, một phần chắc do hạn chế về công cụ thể hiện  cũng như khả năng xuất bản mầu, vi đề tài này cần nhiều hình vẽ và mầu sắc.
 Song song với mục đinh tổng hợp, phân loại và hệ thống hóa các kết quả quan trọng của các nghiên cứu tâp trung về khôi lập phương, chúng tôi còn đưa mục tiêu: Dễ dạy - Dễ học  - Và khơi nguôn cảm hứng cho các phát triển tiếp theo.

Download tài liệu: Cubes and related problems