Các đề tài toán thú vị cho tất cả mọi người - tập 1: KHỐI LẬP PHƯƠNG và HÌNH HỌC TAXI

A. Khối lập phương và các bài toán liên quan  là một đề tài thú vị hấp dẫn và luôn luôn trẻ, luôn là lời thách thức đối với học sinh và cả giáo viên. Trong đề án này song song với mục đích tổng hợp, phân loại và hệ thống hóa các kết quả quan trọng của các nghiên cứu tập trung về khối lập phương, chúng tôi còn đưa mục tiêu dễ dạy dễ học và khơi nguồn cảm hứng cho các phát triển tiếp theo.
 

B. Nếu chúng ta gọi Hình học  Euclid là hinh học “nhìn thấy được” thi có thể gọi hình học Taxi là hình học “Đi đến được”. Môt loại hinh học phi eulid được mô hình hóa từ mạng lưới giao thông. Các cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề rất thực tế và thú vị. Tài liệu ngắn  gọn sáng sủa nay giúp cho các bạn yêu toán nhanh chóng nắm bắt được môt loại hình học ứng dụng đang phát triển rất khẩn trương.

Download tài liệu: Các đề tài toán thú vị cho tất cả mọi người - tập 1: KHỐI LẬP PHƯƠNG và HÌNH HỌC TAXI