108x2 Bài Toán Về Bốn Phép Tính Cơ Bản

Đây là là tài liệu dành riêng cho các bạn bây giờ mới có thời gian bắt tay vào việc học sau những đại sự cuộc đời quan trọng (mải chơi quên học). Sách có thể dùng cho tât cả các lứa tuổi có lỗ hổng về thực hiện phép tính cũng như đọc hiểu và giải được các bài toán đố cơ bản.

Download tài liệu: 108x2 Bài Toán Về Bốn Phép Tính Cơ Bản